De BB

De Bescherming Bevolking (BB) was de Nederlandse organisatie voor civiele bescherming die in 1952 werd opgericht om de bevolking in tijd van oorlog te kunnen beschermen. De organisatie was opgezet naar Engels model waar de civiele bescherming een belangrijke rol had gespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De taak die de overheid aan de Bescherming Bevolking had toebedeeld, was die van het verrichten van hulp aan de bevolking onder bijzondere omstandigheden zoals de gevolgen van oorlogshandelingen, maar ook grootschalige rampenbestrijding. Ze kende onder meer een brandweerdienst, een eerstehulpdienst en een reddingsdienst. De BB werd ook belast met het voorlichten van de burgers. Begin jaren 50 ging men nog uit van een oorlog met conventionele wapens, maar vanaf de tweede helft van de jaren 50 ging men ervan uit dat de Derde Wereldoorlog zeer waarschijnlijk met kernwapens zou worden uitgevochten. Was de gedachte half jaren ’50 dat er mogelijk twee atoombommen richting Nederland zouden komen; half jaren ’60 hield men al serieus rekening met “tientallen bommen”.

De BB had een kern van medewerkers in overheidsdienst en verder bestond de organisatie uit vrijwilligers. In 1956 telde de organisatie ruim 156.000 vrijwilligers. Er waren ongeveer 200.000 medewerkers nodig om de organisatie volledig te bemannen. Ondanks een intensieve wervingsactie lukte het niet om de organisatie compleet te krijgen. In de beste jaren bestond de organisatie uit ten hoogste 156.000 man.

De taken en bezittingen van de BB werden ondergebracht bij het Rode Kruis en de (toen) nieuw opgerichte Regionale Brandweer. Het idee achter de Regionale Brandweer was om beter voorbereid te zijn op rampen en crisis’.
Dit leidde ook tot de vaststelling van de ”Brandweerwet 1985” en de “Wet rampen en zware omgevallen”; thans overgegaan in de Wet veiligheidsregio.

De veiligheidsregio heeft als doel om op een uniform georganiseerde wijze inhoud te geven aan de politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen de verschillende hulpverleningsorganisaties in de regio. Ter verwezenlijking van dit doel heeft de regio de taak het behartigen van de belangen op het terrein van onder andere brandweerzorg, geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen, de samenwerking bij de gemeentelijke rampenbestrijding (gemeentelijke bevolkingszorg), multidisciplinaire crisisbeheersing en het inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer.

De bestuurlijke structuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing wordt met duidelijke taken en bevoegdheden neergezet. Doordat de brandweer en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie onder één regionaal bestuur vallen, is het aansturen van de hulpverleningsdiensten en een gecoördineerde aanpak gemakkelijker en slagvaardiger.

De veiligheidsregio beoogt:
• burgers beter te beschermen tegen risico’s;
• betere hulpverlening en nazorg te bieden bij rampen en crises;
• brandweerzorg, GHOR, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie;
• versterking van bestuurlijke en operationele slagkracht.

Vanaf de jaren zeventig werd er voortdurend bezuinigd op de BB. Op 7 december 1981 deelde de Minister van Binnenlandse zaken mee dat de BB geleidelijk en gefaseerd zou worden opgedoekt. Formeel werd de BB op 11 juni 1986 opgeheven.

Voor meer informatie klik hier